65 Accions Artístiques Efímeres 
17 Exposicions (93 itineràncies) 
9 Accions Artístiques Permanents 
3 Performances 
1 Curtmetratge


A Reunió de Papaia estem especialitzats en:

Organització de grans esdeveniments culturals.   
  Ens encarregem de tot, des de la idea inicial fins als més petits detalls de la logística organitzativa, passant per la difusió en els mitjans de comunicació o les xarxes socials, la recerca de patrocinis, l'elecció dels artistes participants, etc.

Exposicions de producció pròpia de temàtica general. 
Aquelles que fem en la seva totalitat, des de la idea inicial, els continguts i el disseny fins a la producció dels materials, el muntatge i la itinerància. Poden ser de qualsevol tema i de format gran, mitjà o petit. En concret, per exposicions a l'aire lliure, que són les que poden arribar a un públic més ampli, disposem de diferents formats d'expositors.

Exposicions de producció pròpia per a activitats puntuals. 
Mostres que es fan per encàrrec o per iniciativa pròpia per donar suport a esdeveniments concrets, per exemple fires, jornades o commemoracions de fets històrics.

Itinerància d'exposicions de producció aliena.  
Fem circular mostres culturals i exposicions de tota mena que ja volten per Europa de manera habitual. Coordinar les relacions entre el propietari de l'exposició i el client que vol portar a la seva ciutat, encarregant-nos de tots els tràmits burocràtics i comunicatius i de totes les activitats paral·leles a l'exposició. És un servei complet o "claus en mà".

Altres projectes o accions singulars. 
La decoració d'una paret mitgera o d'una rotonda, l'elecció i col·locació d'una escultura en un espai públic, una "performance" artística per un acte cultural ... organitzem i muntem accions singulars de tot tipus.  

65 Ephimerals Artistics actions
17 Exhibition (93 roaming)
9 Actions
3 PERFORMANCES
1 Short Film

At Reunió de Papaia we are specialize on:

Organisation of big culturals events. 
We take care of eveything, since the main idea, until the smalest details of the logistic organisation, going throught the difusion in the social media, the research of sponsor, the choice of the artist, etc.

Personalize exhibition about general thematics. 
They are they where until the first idea, going throught the production of the materials , the logistic and the final instalation. We can make all kind of exhibition. We dispose for outside exhibition of large range of sevreal modules exhibition.

Exhibition of own production for punctual exhibition. Demonstration that we make by order o by our one initiative to give suppot to special events, like fairs or commemoration about historics facts.

Roaming exhibition from outside production. 
We circulate all kind of exhibition who normaly already travel throught Europe. We coordinate the relacion between the owner of the exhibition and the customer who are looking to bring the exhibition in is own city. We take in charge everything, administration, communication and all kinf of action arround the event. It’s a full service, “keys in your hand”.

Other projects or originals actions. 
Decorate walls, roundabout, the choice and the instalation of a sculpture in the public. Space, artistic performance for a cultural event…We organise and build all kind of singulars actions.
Back to Top